Solar station 24V 3000W

Model: MPPSolar PIP-3024MSX

Base price780.00